Een nieuw
energiemodel

Wereldwijd is er een energietransitie aan de gang. Met een sterke elektrificatie, duurzame warmte en het verbannen van fossiele energie. Een nieuw energiemodel, gestoeld op hernieuwbare energie, focust zich op lokale energieproductie en -afname.

Smart Energy Link (SEL) wil door het uitvoeren van verschillende projecten een methodiek ontwikkelen voor het sturen van energiestromen in lokale smart grids: aan de hand van de nieuwste technologieën energiestromen lokaal opwekken, beheren en sturen.

Hernieuwbare energie

Vandaag bedraagt het aandeel van de elektrificatie 20% van de totale energieconsumptie. Dit aandeel moet tegen 2050 stijgen naar 50% (International Energy Agency, IEA). Deze internationale normen worden onderschreven door het Energiepact (Vlaanderen) en het Energieakkoord (Nederland).

Tegen 2050 zal de energieproductie voor 2/3 afkomstig moeten zijn uit hernieuwbare bronnen.

Hiermee zullen we de klimaatdoelstellingen behalen, de opwarming van de aarde kunnen beperken (minder dan 2°C) en doemscenario’s met stijgende energiekosten en mogelijke energietekorten kunnen vermijden.

Duurzame warmte

Binnen het klimaatdebat is er te weinig aandacht voor duurzame warmte. Deze warmte is afkomstig uit hernieuwbare bronnen (bv. zon) of restwarmte (afvalverwerking, industrie …).

Nochtans bedraagt het warmteverbruik in Vlaanderen 60% van het totale energieverbruik (warmte & koude + industriële proceswarmte) tegenover 40% van het elektriciteitsverbruik.

Decentralisatie

In het klassieke energiemodel wordt energie in grote centrales opgewekt en getransporteerd naar de eindgebruiker. Dit is een top-downbenadering met een gecentraliseerde energieproductie en een eindgebruiker die enkel energie afneemt. De productie is vraaggestuurd en wordt volledig afgestemd op het energieverbruik.

Door de opkomst van hernieuwbare, flexibele en vaak lokale energieproductie is er nood aan een decentraal model, waarbij de energieafname gestuurd wordt volgens het energieaanbod en de eindafnemer dus een actieve rol opneemt. Hierdoor ontstaan hotspots: plaatsen met een hoge energiedichtheid qua productie en/of verbruik waardoor er veel potentie is voor uitwisseling.

Warmte-uitwisseling en efficiënte elektriciteitsuitwisseling versterken de noodzaak van een sterke decentrale energieproductie, waarbij samenwerking tussen producenten en afnemers centraal staat. Decentralisatie zal eveneens een drastische daling van de infrastructuurkosten met zich meebrengen. Het klassieke energiemodel gaat in de toekomst onverbiddelijk op de schop.

Niet enkel particulieren en woonwijken moeten de omslag maken naar hernieuwbare energie en duurzame warmte, ook bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in deze evolutie. Smart Energy Link wil hierop inspelen.

Methodiek

Een slim elektriciteitsnet

Een smart grid is een elektriciteitssysteem dat de vraag naar elektriciteit beïnvloedt naargelang het elektriciteitsaanbod op een bepaald moment. In tegenstelling tot het conventionele elektriciteitsnet, dat vraaggestuurd en hiërarchisch werkt, wordt in een smart grid de elektriciteit lokaal opgewekt en uitgewisseld of opgeslagen.

Een slim warmtenet

Smart Energy Link onderzoekt eveneens hoe warmte onderling uitgewisseld kan worden. Doordat er minder wettelijke barrières zijn dan voor de uitwisseling van elektriciteit, liggen hier een heel aantal opportuniteiten voor privé-initiatief. En ook hier zijn er nog optimalisaties van het energiesysteem mogelijk, door bijvoorbeeld warmte en elektriciteit op een slimme manier aan elkaar te koppelen. Een leidraad met tips & tricks moet deze mogelijkheid voor bedrijven aantrekkelijk maken.

Voordelen van energiegemeenschappen

Lijkt een lokale energiegemeenschap iets voor jou? Ga zelf aan de slag met onze ingangslessen en dompel je helemaal onder in de wereld van duurzame energie.

  • Flexibele prijszetting in crisistijden

  • Extra incentive voor investeringen in hernieuwbare energie

  • Meer effectief congestie-management & energetische optimalisatie

Ik zie heel wat potentieel voor lokale energiegemeenschappen op bedrijventerreinen en in wijken.

– Frederik Loeckx (Flux50)

Wat zijn de speerpunten
van Smart Energy Link?

Smart Energy Link legt de focus op vijf concrete doelstellingen.

  1. Hernieuwbare energieproductie versneld realiseren
  2. Energiestromen in lokale smart grids sturen
  3. Het potentieel van energie hotspots benutten
  4. Een optimaal energiemodel opzetten
  5. Door schaalgrootte geloofwaardigheid realiseren

Waar wordt
Smart Energy
Link gebruikt?

Demonstratie van Smart Grid en implementatie van hernieuwbare energie is het efficiëntst op locaties waar het energieverbruik hoog is. Smart Energy Link loopt dan ook op tien zorgvuldig geselecteerde locaties in Vlaanderen en Nederland, waaronder negen bedrijventerreinen en één winkelcentrum.