Bedrijventerrein Plassendaele

Oostende

Op het industrieterrein Plassendaele wil men via het SEL-project een voorbeeld zijn voor een succesvolle energietransitie.

Er is reeds een warmtenet voorhanden dat gebruik maakt van restwarmte van de afvalintercommunale IVOO, maar uit eerste schattingen is er nog heel wat potentieel voor hernieuwbare energie.

De demo binnen SEL beoogt de inpasbaarheid van kleine en middelgrote WT, PV, warmte-uitwisseling en opslag te onderzoeken en implementeren op de bedrijventerreinen te Oostende in de vorm van een smart grid met samenwerking tussen de bedrijven.

Onderzoek binnen SEL

De POM West-Vlaanderen heeft verschillende studies geïnitieerd waarin de verschillende aspecten van een smart grid zijn onderzocht. Hieruit blijkt dat er heel wat opportuniteiten zijn voor opwek van extra hernieuwbare energie ovv wind en PV enerzijds en uitwisseling van energie tussen bedrijven en sturing van energie anderzijds. Verder is ook gebleken dat het financieel rendabel is om een coöperatief businessmodel voor de energiegemeenschap op poten te zetten. Samenwerking met een ESCo op OSP kan zorgen voor een innovatief energiemodel.

Buiten de scope van SEL is ook gekeken naar een mogelijke restwarmte-uitwisseling en pv op daken bij omliggende bedrijven.

Realisaties binnen SEL

POM West-Vlaanderen heeft de oprichting van ‘100 % Plassendale’, een community van verschillende bedrijven om de potentie van een smart grid bloot te leggen, geïnitieerd. In de marge hiervan is een energieplatform ontwikkeld dat de deelnemende bedrijven ontzorgt in hun energiemonitoring. Het stelt SEL eveneens in staat om de verschillende bedrijfsprofielen op elkaar af te stemmen.

SEL investeert mee in twee specifieke projecten op het bedrijventerrein:

  1. Smart Link Solvaylaan: het bedrijf Biostoom investeer in grondgebonden pv en een laadplein voor de omliggende bedrijven en de rest van het bedrijventerrein.
  2. Smart Link CRAS: het bedrijf CRAS zal investeert in extra pv-panelen op het dak, om deze energie vervolgens optimaal lokaal te verbruiken in samenwerking met een extra partner YUSO. Deze externe partner financiert een batterijsysteem en laadplein op de gronden van CRAS. YUSO biedt deze systemen “achter de meter” aan en valt binnen de werking van een nieuw marktconcept in ontwikkeling door de hoogspanningsbeheerder Elia. Via dit concept, het zogenaamde CCMD (Consumer-Centric Market Design), wil ELIA bepaalde barrières voor het aanbieden van kleinere flexibiliteitactiva wegwerken.