Bedrijventerrein Thor Park

Genk

Innovatief warmtenet

Thor Park is een globaal ontwikkelingsproject voor de herbestemming van de voormalige mijnsite van Waterschei tot hotspot voor technologie, energie en innovatie.

Thor Park is een technologiepark van 93 ha in volle ontwikkeling, waar de stad Genk en de partners interessante verbindingen leggen tussen onderzoek & ontwikkeling, innovatie, bedrijvigheid, talentontwikkeling en stedelijkheid. Om dit mogelijk te maken, verkreeg Thor Park het statuut van een regelluwe zone en is aldus een proeftuin voor ‘slimme technologiestad van de toekomst’.

Thor Park wordt ontwikkeld volgens een hoogwaardig kwaliteitsconcept op het gebied van architectuur en omgevingsaanleg, met veel aandacht voor duurzaamheid.
Zo ontwikkelt men er een innovatief vijfdegeneratie warmte- koudenet met onder andere volgende kenmerken:

  • Er zal gewerkt worden met een koude-warmteopslag (KWO)-systeem waarbij op verschillende locaties koude en warmte uit de bodem kan onttrokken worden
  • Het vijfdegeneratie warmtenet kan op lagere temperatuur werken
  • Bedrijven wisselen eerst warmte of koude met elkaar uit en pas in een volgende fase zal het KWO- systeem aangesproken worden.
  • Het principe kan gekopieerd worden naar andere locaties
  • De bestaande en nieuwe gebouwen van Thor Park zullen aangesloten worden op dit net.

Onderzoek binnen SEL

Projectpartner POM Limburg heeft laten onderzoeken of het technisch en economische haalbaar is om de bestaande gebouwen aan te sluiten op het slim gestuurde, thermisch KWO-net van de Thor Park site. Uit de studie blijkt dat er potentieel zit in het aansluiten van de bestaande gebouwen op het vijfde generatie warmtenet. Er kan zowel op het vlak van energie en CO2 bespaard worden als een financiële besparing op lange termijn.

Omwille van het duurzame karakter en de hoge demonstratie waarde van het project is beslist dat ook de minder rendabele investeringen (aansluiting Incubathor gebouw) zullen uitgevoerd worden.

Realisaties binnen SEL

VITO, De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, is trekker, aanjager en medefinancier van het globale warmtenetproject. Zij nemen de investeringen voor hun rekening met een financiële ondersteuning vanuit SEL, daarnaast staan zij in voor de slimme sturing van het warmtenet.

Door het SEL-project worden verschillende deelcomponenten van het 5de generatie warmtenet in Thorpark gerealiseerd. Concreet is een SKID (technische inkoppelapparatuur) ontwikkeld en geïnstalleerd in het Incubathor gebouw. Daarnaast is de omvorming van KOR (koude-opslag recirculatie) naar een KWO-systeem (koude-warmte opslag) voor het gebouw Energyville 1 gesubsidieerd. Concreet wil dit zeggen dat de grondwaterkoppeling bidirectioneel gemaakt wordt: dus niet enkel onttrekken, maar eveneens injecteren van warmte en koude. Op deze manier kan ook het gebouw Energyville 1 opgenomen worden in het toekomstige warmtenet.