SMART ENERGY LINK

Een nieuw energiemodel

De globale energietransitie is overduidelijk aan de gang. En deze is ook meer dan urgent. Een sterke elektrificatie, duurzame warmte en het bannen van de fossiele brandstoffen is de enige te volgen weg. 

HERNIEUWBARE ENERGIE

Vandaag staat het aandeel van de elektrificatie in de totale energieconsumptie op 20% Dit moet volgens internationale normen stijgen naar 50% tegen 2050. (International Energy Agency IEA)

Hernieuwbare energie zal dan 2/3 van de energieconsumptie behelzen. Deze internationale normen worden bovendien onderschreven door het Energiepact (Vlaanderen) en het Energieakkoord (Nederland).

Niet enkel is dit nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen en zo de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Ook zorgt het huidige energiemodel dat de energiekosten voor bedrijven en particulieren blijven stijgen. De energiefactuur loopt op en steeds meer steken doemberichten over energietekorten de kop op.

DUURZAME WARMTE

Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen wordt vaak verwezen naar duurzame stromm, duurzame warmte krijgt hierbij minder aandacht.

Nochtans is het warmteverbruik in Vlaanderen met 60% van het energieverbruik (warmte & koude + industriële proceswarmte) veel groter dan het elektricteitsverbruik.

DECENTRALISATIE

Deze versterkt de noodzaak voor een sterke decentrale energieproductie, waarbij samenwerking tussen bedrijven en burgers centraal staat. Het klassieke energiemodel gaat in de toekomst onverbiddelijk op de schop.

Niet enkel particulieren en wijken moeten de omslag maken naar hernieuwbare energie en duurzame warmte, ook bedrijven moeten meewerken aan deze evolutie.
Smart Energy Link wil hierop inspelen.

METHODIEK

Het SEL- project wil door het uitvoeren van verschillende projecten een methodiek ontwikkelen voor het sturen van energiestromen in lokale smart grids. Aan de hand van de nieuwste technologieën worden energiestromen lokaal opgewekt, beheerd en bestuurd.

EEN ELEKTRICITEITSNET

Een Smart Grid is een elektriciteitssysteem dat de vraag naar elektriciteit beïnvloedt aan de hand van het aanbod op een bepaald moment. Elektriciteit wordt lokaal opgewekt en uitgewisseld of opgeslagen. Dit in tegenstelling tot het conventionele elektriciteitsnet dat vraaggestuurd en hiërarchisch werkt.

EEN WARMTENET

Daarnaast kijkt Smart Energy Link ook hoe warmte onderling uitgewisseld kan worden. In tegenstelling tot de uitwisseling van duurzame stroom zijn er minder wettelijke barrières. Een leidraad met tips & tricks moet deze mogelijkheid voor bedrijven verder uitdiepen.

Wat zijn de speerpunten van Smart Energy Link?

Smart Energy Link legt de focus op vijf concrete doelstelllingen:

1. HERNIEUWBARE ENERGIEPRODUCTIE VERSNELD REALISEREN

2. ENERGIESTROMEN STUREN IN LOKALE SMART GRIDS

3. HET POTENTIEEL VAN ENERGIE HOTSPOTS BENUTTEN

4. HET OPTIMALE ENERGIEMODEL OPZETTEN

5. DOOR SCHAALGROOTTE GELOOFWAARDIGHEID REALISEREN

Waar wordt Smart Energy Link gebruikt?

Demonstratie van Smart Grid en implementatie van hernieuwbare energie is het efficiëntst op locaties waar het energieverbruik hoog is. Smart Energy Link loopt dan ook op tien zorgvuldig geselecteerde locaties in Vlaanderen en Nederland, waaronder negen bedrijventerreinen en één winkelcentrum.

Wat is de meerwaarde van Smart Energy Link?

Binnen SEL staat kennisdeling centraal. Met de verschillende partners op het terrein (gemeenten, bedrijvenverenigingen, andere overheidsinstellingen) ondersteunen we de bedrijven om de onderlinge energie-uitwisseling in goede banen te leiden. De verschillende cases/demonstraties moeten uiteindelijk leiden tot een leidraad, een handleiding met tips & tricks voor toekomstige Vlaamse en Nederlandse projecten.

“Ik zie heel wat potentieel voor lokale energiegemeenschappen op bedrijventerreinen en in wijken.” – Frederik Loeckx (Flux50)

Binnen SEL staat kennisdeling centraal. Met de verschillende partners op het terrein (gemeenten, bedrijvenverenigingen, andere overheidsinstellingen) ondersteunen we de bedrijven om de onderlinge energie-uitwisseling in goede banen te leiden. De verschillende cases/demonstraties moeten uiteindelijk leiden tot een leidraad, een handleiding met tips & tricks voor toekomstige Vlaamse en Nederlandse projecten.